Pravidla soutěže facebook

Pravidla soutěže na facebookových stránkách Malvinka.cz

Oficiální pravidla a podmínky soutěže na Facebooku Malvinka.cz

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Malvinka (dále jen „soutěž“):

 1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je živnostník Radek Klabačka, IČ:08320667 se sídlem Zlámanec 122; 687 12 Bílovice

 1. Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je stanovena vždy v popisu dané soutěže na facebookovém profilu Malvinka.

 1. Podmínky účasti
  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, (dále jen "soutěžící").
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je odpovězeny a splněním případných dalších podmínek soutěže uvedených u konkrétního facebookovém soutěžního příspěvku stránky Malvinka.
  4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.
  5. Vyhlašovatel odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvede v případě výhry.
  6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.
  7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.
  8. Soutěžící musí dát „To se mi libí“ stránce Malvinka.

 

 1. Vyhodnocení soutěže
  1. Průběh losování se liší dle druhu soutěže
  2. Tipovací soutěž: Pokud v soutěži jde o odhadnutí určitého množství, počtu nebo čísla, vyhrává ten soutěžící, který uhádne dané číslo jako první, případně ten, kdo byl odhadovanému čísle nejblíže.
  3. Losovací soutěž: Pokud jde v soutěži pouze o odpovězení otázky, nebo vložení komentáře určitým způsobem (např. frází), bude výherce náhodně vylosován.
  4. Vědomostní soutěž: Pokud jde v soutěži o „zkoušení vědomostí“, vyhrává ten soutěžící, který jako první správně zodpoví otázku.
  5. Kreativní soutěž: V případě kreativní soutěž bude výherce vybírat porota.
  6. Vyhodnocení soutěže probíhá vždy do 14 dnů od ukončení soutěže a výherce bude oznámen na stránce Malvinka a kontaktován skrze messenger facebook.
 2. Cena pro výherce
  1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu Malvinka.
  2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
  3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Jedná se o dárek, který nelze reklamovat. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
 3. Osobní údaje
  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
  2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
  3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
  5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Meta, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Pravidla platí ode dne 22.7.2022